ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

AtimePoint

AtimePoint

เงื่อนไขการร่วมสนุก AtimePoint

 1. สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 AtimeOnline ID ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
 2. ภายใน 1 วัน จำกัดการกดแลกของรางวัลได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 AtimeOnline ID เท่านั้น
 3. ผู้โชคดีจะต้อง Screenshot ผลการแลก และส่งยืนยันสิทธิ์ ทาง Inbox Facebook AtimeOnline ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการกดแลก ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 5. รางวัลนี้ไม่สามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข กติกาหรือของรางวัลมูลค่าใกล้เคียง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. หากผู้โชคดีไม่สามารถทำตามกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ได้ ถือเป็นอันสละสิทธิ
 8. AtimePoint จะหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และเริ่มต้นสะสมใหม่วันที่ 1 ม.ค. 2562
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

AtimePoint คือ?

 1. คะแนนที่เกิดจากการลงทะเบียนเพื่อสะสมเวลาฟังรายการวิทยุในเครือเอไทม์ ได้แก่ Chill, EFM และ Green Wave ผ่านทาง Application AtimeOnline และ Chill Online ภายใต้การดูแลของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 2. ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเข้าใช้บริการ Application AtimeOnline หรือ Chill Online โดยการ Log in ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครใช้บริการ AtimeOnline ID เพื่อดำเนินการสะสม AtimePoint

การสะสม AtimePoint

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้บริการรับฟังรายการวิทยุตามเงื่อนไขข้อ 1 ในแต่ละรายการวิทยุครบทุก 1 นาที จะได้รับ AtimePoint 1 แต้ม โดยนับเวลาในแต่ละรายการวิทยุต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของแต่ละวัน คะแนนจะตัดเป็นของวันถัดไป
 2. กรณีที่ยังฟังไม่ครบ 1 นาที แล้วเปลี่ยนไปฟังรายการวิทยุอื่น เมื่อกลับมาฟังรายการวิทยุเดิม ภายในวันเดียวกัน เวลาการฟังจะถูกนับต่อจากวินาทีที่ฟังล่าสุด จนครบ 1 นาที ก็จะได้รับ AtimePoint 1 แต้ม

อายุคะแนน AtimePoint

 1. การสะสมคะแนน AtimePoint จะสะสมเป็นรายปี โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น. ของทุกปี และผู้ใช้ไม่สามารถยกยอดคะแนนทั้งหมดไปใช้ในปีถัดไปได้
 2. ผู้ใช้สามารถตรวจยอด AtimePoint ได้จาก AtimeOnline Application และเวปไซต์ในเครือเอไทม์

การใช้ AtimePoint แลกรับของรางวัล

การนำ AtimePoint มาแลกรับของรางวัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกของรางวัล และตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำขอแลกรับของรางวัลโดยการใช้ AtimePoint ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

 1. การสะสมคะแนน AtimePoint จะสะสมเป็นรายปี โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59 น. ของทุกปี และผู้ใช้ไม่สามารถยกยอดคะแนนทั้งหมดไปใช้ในปีถัดไปได้
 2. ผู้ใช้สามารถตรวจยอด AtimePoint ได้จาก AtimeOnline Application และเวปไซต์ในเครือเอไทม์
 3. ในการแลกของรางวัลโดยใช้คะแนน AtimePoint ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทฯ แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของรางวัล โดยผู้ใช้ยอมรับและตกลงผูกพัน ตามเงื่อนไขการแลกรับของรางวัลที่บริษัทฯ ระบุไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ
  • การแลกรับของรางวัลในกิจกรรม AtimePoint บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฟังรายการวิทยุในเครือเอไทม์ ผ่าน Application AtimeOnline และ Chill Online เท่านั้น
  • ผู้ใช้ไม่สามารถโอนสิทธิในการแลก AtimePoint ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ห้ามนำ AtimePoint ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
 4. AtimePoint ไม่สามารถเปลี่ยน คืน หรือแลกเป็นเงินสดได้
 5. ในกรณีที่ของรางวัลหมด หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งของรางวัลดังกล่าวให้ผู้ใช้ได้ไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือยกเลิกของรางวัลนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ที่ได้รางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ที่ตึก GMM Grammy ชั้น 36 หรือรับรางวัลหน้าสถานที่จัดกิจกรรม (ขึ้นอยู่กับกติกาของกิจกรรมนั้น) โดยผู้ได้รางวัลไม่สามารถรับรางวัลแทนกันได้ และต้องแสดงหลักฐานการรับรางวัลเป็นสำเนาบัตรประชาชน หากผู้ได้รับรางวัล ไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 7. หากบริษัทฯ พบว่ามีการนำ AtimePoint ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด หรือพบการฉ้อฉล หลอกลวง หรือปลอมแปลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนสะสม AtimePoint เพื่อแลกรับของรางวัล ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะดำเนินการยกเลิกคะแนน รวมทั้ง เรียกคืนของรางวัลทั้งหมด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ในการเรียกให้บุคคลดังกล่างชดใช้ค่าของรางวัล และค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ จากผู้ใช้ในกรณีดังกล่าวด้วย
 8. ในกรณีที่พบว่าผู้ได้รับรางวัลมิได้ดำเนินการตามกติกา หรือพบว่าผู้รับรางวัลไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข ที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนของรางวัลได้
 9. หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสะสมคะแนน AtimePoint หรือการรับของรางวัล ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  • บ๋อม โทร. 02-669-9439
  • ณุตรา โทร. 02-669-9437
  • ต๊อบ โทร. 02-669-9497
  • e-mail: atimepoint@atimemedia.com

สถานะการส่งของรางวัล